Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach im. Marii Grzegorzewskiej obejmuje kompleksową opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od urodzenia do 25 roku życia. Zajęcia prowadzi zespół nauczycieli ze specjalistycznym przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną każdego stopnia, któremu często towarzyszą różnorodne dysfunkcje rozwojowe.

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej)


Szkoła Podstawowa nr 12

 • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanym lub znacznym
 • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem
 • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

Kształcenie w zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy gastronomii

 

Internat dla Dziewcząt i Chłopców

Uczniowie do placówki przyjmowani są na podstawie:

 • orzeczeń do kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczne.
 • skierowania do placówki wydawanego przez właściwy organ prowadzący na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

BAZA DYDAKTYCZNA

Ośrodek posiada specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone do terapii dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie:

 • sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • sala doświadczania świata,
 • 3 sale integracji sensorycznej,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • sala gospodarstwa domowego
 • gabinet EEG Biofeedback,
 • gabinet metody Tomatisa,
 • gabinet usprawniania mowy,
 • gabinet fizjoterapii,
 • siłownia,
 • pracownia alternatywnych metod porozumiewania się,
 • pracownia ceramiczna,
 • pracownia plastyczna,
 • pracownie komputerowe,
 • internetowe centrum informacyjno-medialne,

ponadto:

 • boiska z bezpieczną nawierzchnią,
 • podjazdy i winda dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 

OFERTA PLACÓWKI:


Praca w małych zespołach,
Nowatorskie metody nauczania,
Opieka pedagogiczno-psychologiczna,
Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia:
                            - prowadzone metodą Integracji Sensorycznej
                            - korekcyjno-kompensacyjne
                            - dydaktyczno-wyrównawcze
                            - korekcyjne wad wymowy
                            - korygujące wady postawy
                            - fizjoterapia
                            - metoda Tomatisa
                            - alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się
                            - metoda EEG-Biofeedback
                            - arteterapia

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i profilaktyki wychowawczej, w tym:
                            - komputerowe wspomaganie rozwoju intelektualnego,
                            - rozwój artystyczny uczniów poprzez udział w:

 • konkursach plastycznych,
 • kołach teatralnych,
 • wokalnych,
 • tanecznych,
                    - rozwój fizyczny uczniów:
 • dodatkowe zajęcia gry w tenisa stołowego,
 • piłki nożnej,
 • jazdy na łyżworolkach,
 • zajęcia w siłowni,

  DODATKOWE ATUTY PLACÓWKI:

  Internat dla dziewcząt i chłopców, który kontynuuje pracę rewalidacyjną szkoły, zapewnia wychowankom opiekę oraz dostarcza ciekawych form organizacji wolnego czasu,
  świetlica zapewniająca opiekę uczniom w godzinach 6.30-16.15,
  opieka pielęgniarska,
  stołówka szkolna zapewniająca smaczne, domowe posiłki,
  prężnie działająca grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  OSIĄGNIĘCIA:

 Nasi uczniowie oraz podopieczni odnoszą sukcesy na wielu polach. Możemy pochwalić się medalami i wyróżnieniami:

 • drużyn sportowych,
 • zespołów teatralnych,
 • wokalno-muzycznych,
 • plastycznych, 

zarówno w środowisku lokalnym jak wojewódzkim i ogólnopolskim.

Ponad to:
nagrody i wyróżnienia w konkursach ekologicznych,
pomoc stypendialna oraz nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne,
udział w kiermaszach organizowanych na terenie miasta.